Vad händer om man skriver här då?

Vad är det som är så bra med homeopati?

Varför homeopati

Behandlingen anpassas individuellt för dig och utgår ifrån alla dina symtom, såväl fysiska som emotionella och mentala. Homeopatin behandlar sjukdomen från roten med hjälp av ett optimalt valt homeopatiskt läkemedel som stimulerar organismen till läkning.

Homeopatin föds

Den homeopatiska principen omnämns redan under antiken i de filosofiska tankegångar som den grekiska läkaren Hippocrates, läkekonstens fader, formulerade. Det dröjde dock innan homeopatin utvecklades till en medicinsk behandlingsmetod av den tyska läkaren Dr. Samuel Hahnemann (1755-1843).

Som läkare såg han de svåra biverkningar som dåtidens mediciner och behandlingsmetoder orsakade. För Hahnemann var det viktigt att inte skada sina patienter, så han började översätta medicinsk litteratur istället för att behandla. Vid en översättning stötte han på påståendet att den läkande effekten av kinabark (kinin) på malaria berodde på ämnets bitterhet. Istället för att tro på en ologisk förklaring valde han som en sann vetenskapsman att testa ämnet på sig själv.

Till sin förvåning upptäckte Hahnemann att han drabbades av karakteristiska malariasymptom. Han slutade ta kinin och besvären upphörde. Han gjorde om försöket och historien upprepades. Det faktum att ämnet kunde framkalla samma symtom hos en frisk person, som en sjuk fick av malaria väckte hans nyfikenhet.
Hahnemann testade fler välkända läkande ämnen och fann att även de framkallade tydliga symtom hos honom. När han successivt provade att behandla patienter med samma läkemedel som deras symtom överensstämde med framkallades en läkande effekt så att de tillfrisknade.

Successivt utvecklades en ny behandlingsmetod som Hahnemann döpte till homeopati efter grekiskans homeo (omoios) som betyder lika, och pathos som betyder lidande. Grundläggande för homeopatin är likhetsprincipen: Similia similibus curentur. Det betyder låt lika bota lika, med innebörden att de symtom ett ämne kan framkalla vid överdosering kan det även bota.

Emellertid uppstod fortfarande biverkningar även när Hahnemann arbetade efter likhetsprincipen. Därför experimenterade han att späda ut läkemedlen och märkte att de i förtunnad form fortfarande skapade en god effekt. I boken Organon finns hans anvisningar bevarade med systemet att förtunna ämnen och samtidigt potentiera (skaka) behållaren kraftfullt vid varje steg i förtunningsprocessen.

Genom försök på sina patienter kom han fram till att ju mer ämnet potentierades (späddes och skakades) desto större blev den läkande kraften, samtidigt som de traditionella biverkningarna minskade.

Hahnemann utökade sina tester genom att anlita familjen, vänner och kollegor som försökspersoner. Ett flertal personer fick genomgå prövningar av olika substanser, alltid ett i taget. Vid dessa prövningar fördes protokoll över hur var och en av de ingående försökspersonerna reagerade. Informationen samlades sedan i böcker, Materia Medica. Efter Hahnemanns tid har många följt i hans fotspår och en stor mängd nya substanser har prövats på liknande sätt. Homeopaterna var därmed tidigt ute med att utföra ordentliga kliniska prövningar på de läkemedel som användes.

Hur fungerar homeopati?

Homeopatin saknar en accepterad förklaringsmodell. Det innebär att ingen idag vet med säkerhet hur effekten av homeopatiska läkemedel uppstår. Däremot finns det forskningsstudier som visar positiva resultat i praktiska studier, även när behandlingen jämförs med placebo. De lagar som visar läkeprocessen vid behandling har bekräftats erfarenhetsmässigt och kliniskt. De teorier klassiska homeopater följer är baserade på systematiserade erfarenheter av hundratusentals patienter.

Aktuella forskningsrapporter kan man ta del av på www.homeopathy-ecch.org. ECCH är en europeisk sammanslutning av 27 homeopatförbund från 24 länder.
En intressant teori har förts fram av professor Luc Montagnier, som fick nobelpriset i medicin och fysiologi 2008, och handlar om att uppblandade och seriellt utspädda biologiska prover, som motsvarar homeopatiska utspädningar, visar elektromagnetiska egenskaper och skapar nanostrukturella förändringar hos omgivande vattenmolekyler.

Homeopatins syn på sjukdom

Klassiska homeopater ser människan som en helhet, där känslor, tankar och kropp samverkar. För att må bra behöver hela organismen vara i balans. Enligt homeopatins synsätt är sjukdom ett uttryck för en obalans eller rubbning hos individen. Obalansen kan bottna i känslo- eller tankemässiga problem, som sekundärt skapar fysiologiska förändringar i kroppen.

Är kroppens eget immunförsvar tillräckligt starkt klarar organismen att återfå balansen och bli frisk på egen hand. Är däremot kroppens försvarsmekanism försvagad behövs yttre hjälp för att få igång läkningsprocessen. Homeopatiska läkemedel stimulerar organismens inneboende läkekrafter att börja hela sig själv och uppnå en bättre balans på alla plan; fysiskt, emotionellt och mentalt.
Skador från olyckor och yttre påverkan kan kräva operationer och kirurgiska ingrepp. Men även här kan homeopatiska läkemedel stödja organismen att återhämta sig.

Hur går en behandling till?

Det första besöket hos en homeopat tar vanligen mellan 1,5-2 timmar.
Homeopaten gör en anamnes, det vill säga tar upp klientens sjukdomshistoria. Eftersom homeopatin tar hänsyn till hela individen ställer homeopaten många fler frågor än vad vanliga läkare gör. Skälet är att det inte finns ett homeopatiskt läkemedel för en specifik sjukdom. De homeopatiska lagarna innebär att homeopaten behöver hitta det läkemedel som bäst matchar inte bara klientens fysiska symtom utan även personens emotionella och mentala symtom eller egenskaper. Två personer med astma kan behöva två helt olika homeopatiska läkemedel.

Homeopaten behöver få veta när de aktuella besvären uppstod, hur de yttrar sig och vad som eventuellt kan lindra eller förvärra besvären? Homeopaten behöver också få en bild av hur klienten reagerar på temperaturer och klimat, kostfaktorer och sömnmönster, samt av karakteristiska personliga egenskaper. Även tidigare sjukdomar, eventuella operationer, medicinering, vaccinationer och sjukdomar i släkten kartläggs under första besöket.

Homeopaten föreskriver sedan ett homeopatiskt läkemedel utifrån den insamlade symtombilden hos personen. Läkemedlet tas enligt homeopatens instruktioner. Ett nytt möte bokas efter cirka fem veckor (ibland tidigare) för att homeopaten under uppföljningen ska kunna utreda vilken effekt behandlingen har åstadkommit så långt samt behovet av fortsatt behandling. Vid akut sjukdom sker uppföljningen redan dagen eller dagarna efter.

Återbesök och uppföljningar

Klienten tar det ordinerade homeopatiska läkemedlet och ombeds uppmärksamma reaktioner på medlet. Ibland kan en så kallad förstförsämring inträffa, som innebär att några av symtomen kan bli värre, innan processen vänder så att besvären istället minskar. En erfaren homeopat har lärt sig hur man tolkar förändringar av symtom i en läkningsprocess.

Vid återbesöket kontrollerar homeopaten att klientens reaktioner på de homeopatiska läkemedlen följer reglerna för ett korrekt tillfrisknande.
Exempelvis är det önskvärt att fysiska symtom vandrar inifrån och ut samt uppifrån och ned, samtidigt som personen gradvis backar i sin egen sjukdomshistoria.

Den första som uppmärksammade homeopater på den här önskvärda behandlingseffekten var läkaren Constantine Hering och den kallas därför för Herings lag. Ett exempel är att barn som behandlats med kortisonsalvor för hudeksem som små, efter några år riskerar att utveckla astma. I en behandling med klassisk homeopati ser man ofta att barnet ”backar” tillbaka i sin sjukdomsutveckling. Eksemet återkommer när astman försvinner. Vidare behandling avlägsnar sedan även eksemet.

I läkeprocessen kan symtomen också vandra mellan de fysiska, emotionella och mentala nivåerna; gamla symtom försvinner och nya uppkommer temporärt. En klassisk homeopat kan tolka förändringarna och att läkningen går åt rätt håll.
Vid akuta besvär kan det räcka med ett enda intag av homeopatiska läkemedel för att klienten ska tillfriskna. Men ibland kan klienter, särskilt om man har en lång och utvecklad sjukdomshistoria, behöva behandlas under en längre tid innan man ”backat” tillbaka till ett tillfrisknande.

Homeopatiska läkemedel

Homeopatiska läkemedel utvinns ur mineraler, växt- och djurriket. En urtinktur förtunnas och potentieras genom regelbundna kraftiga skakningar gradvist i flera steg. Piller eller tabletter av mjölksocker blöts i lösningen och förpackas till de slutliga läkemedlen i olika styrkor. Tillverkningen sker i laboratorier och följer strikta tillverkningsprocesser.

Vad kan behandlas med homeopati

De flesta sjukdomstillstånd kan behandlas homeopatiskt. Homeopati hjälper vid både akuta och kroniska sjukdomar. Rätt medel kan till exempel ge ett snabbt och effektivt resultat vid infektioner i öron, näsa och hals, samt i urinvägar. Vid kroniska besvär med mage och tarm, menstruationsproblem, allergier och astma, huvudvärk eller ledvärk tar behandlingen längre tid. Klassiska homeopater kan även behandla psykisk ohälsa som depressioner, rastlöshet och förhöjd irritation.

Många som söker en homeopat gör det först efter att den vanliga sjukvården inte lyckats hjälpa dem. Erfarenheterna visar att ju tidigare i sjukdomsförloppet man börjar behandla, desto snabbare blir läkningsprocessen. Därför vinner alla på att söka homeopat redan i ett tidigt skede.

Vanliga invändningar mot homeopati

”Det är bara sockerpiller med utblandat vatten”.
Tillverkningen av homeopatiska läkemedel följer en noggrann och strukturerad tillverkningsprocess där klinisk erfarenhet från hundratusentals klienter visat att medlens styrka stärks vid potentiering.

”Det är bara placebo”.

Bland det mest tacksamma för en homeopat är att arbeta med yngre barn där man snabbt kan se positiva resultat. Yngre barn har oftast inte hunnit bli lika påverkade av medicineringar. Sverige är det enda landet i Europa som inte tillåter att barn under åtta år behandlas. Även djur behandlas framgångsrikt homeopatiskt. Det är svårt att tro att en häst, hund eller ko uppvisar en placeboeffekt.

Klassisk homeopati

Klassisk homeopati omfattar en inledande omsorgsfull anamnes, att klienten intar endast en substans åt gången, det vill säga ett läkemedel, och att behandlingen följs upp noggrant. Den klassiska homeopaten följer de lagar för behandling och tolkning av läkeprocessen som utarbetades av läkaren Samuel Hahnemann och beskrivs i Organon, och som senare har utvecklats ytterligare av framstående svenska och internationella klassiska homeopater.

Organon

Organon kan liknas vid den teoretiska grund som klassisk homeopati bygger på. De två inledande paragraferna i Organon stadfäster att: Homeopatens högsta och enda kallelse är att göra sjuka människor friska. Botandets högsta ideal är att göra det på snabbaste, tillförlitligaste och oskadligaste sätt.

SAKH

Svenska akademin för klassisk homeopati (SAKH) bildades år 1985. SAKH verkar för att utveckla och sprida klassisk homeopati i Sverige.

I Sverige kan vem som helst kalla sig för homeopat. Men en homeopat ansluten till SAKH har en gedigen utbildning i basmedicin och homeopati. Kravet för att bli medlem i SAKH är att man har:
➢ en basmedicinsk utbildning som motsvarar minst 60 högskolepoäng,
➢ en utbildning i klassisk homeopati på minst 600 undervisningstimmar, samt
➢ en ansvarsförsäkring.
En SAKH-ansluten homeopat följer även de etiska regler förbundet har. Bland annat arbetar homeopaten under tystnadsplikt. Vad klienten berättar under konsultationen med homeopaten är alltså konfidentiellt.
Se mer på www.sakh.se.

ECCH

SAKH är medlem i the European Central Council of Homeopaths (ECCH) och följer deras riktlinjer och utbildningskrav. ECCH har 27 medlemsorganisationer från 24 länder. Se mer på www.homeopathy-ecch.org. Här finns också uppgifter om aktuella forskningsresultat.

Homeopati i världen

Homeopati är en erkänd medicinsk behandlingsmetod i de flesta länder.
I homeopatins ursprungsland Tyskland är behandlingsmetoden ett naturligt inslag i det dagliga livet. Homeopatiska läkemedel säljs på apotek vid sidan av konventionella mediciner. Likadant är det i Frankrike, där var tredje läkare använder sig av homeopatiska läkemedel och där behandlingar med homeopati ersätts av sjukförsäkringen.

I England är homeopati oerhört spritt som behandlingsform, det finns flera homeopatiska sjukhus och homeopatin kan studeras på universitet. Även det brittiska kungahuset hör till dem som använder homeopati som behandlingsmetod.

I Indien är homeopati en av de tre stora behandlingsmetoderna jämte konventionell medicin och Ayurveda. Indien har över 200 000 registrerade homeopatiska läkare och runt 12 000 som årligen tar examen från 178 homeopatiska universitetsutbildningar. I USA och Kanada har homeopati fått ett stort uppsving de senaste 10-20 åren och i flera länder i Sydamerika är det en populär och officiellt accepterad behandlingsmetod.

Behövs homeopatin?

Ja! Idag mer än någonsin är behovet stort av en helhetssyn på hälsa och sjukdom. Utvecklingen mot resistenta bakteriestammar, en kraftig ökning av antalet barn, ungdomar och vuxna som inte mår psykiskt bra eller får neuropsykiatriska diagnoser, explosionen av astma och allergier… tar man del av dagliga nyhetsströmmar blir det tydligt att något måste förändras.

Vi behöver bemöta varje individ med varsamhet och utifrån den personens historia. Homeopatin är individuell och tar hänsyn till alla symtom.
Homeopatin botar så snabbt, tillförlitligt och oskadligt som det går, med ett optimalt valt läkemedel i minsta möjliga dos.